سیاست‌های راهبردی در حفاظت از محیط زیست با تأکید بر رویه قضایی بین‌المللی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران جنوب

10.30465/cps.2019.6731

چکیده

محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیباشناختی اطلاق می‌شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد. امروزه مردم در سراسر جهان در برابر محیط زیست احساس مسؤولیت بیشتری می‌کنند و از دولت‌ها، مالکین صنایع تولیدی، نهادها و مؤسسات مالی درخواست دارند تا سیاست‌های خود را بر مبنای حفاظت از محیط زیست تنظیم کنند. فاجعه‌های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می‌دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به­ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به­قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می‌کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین­ها و کارخانه­ها چاره‌ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند و بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، حافظت از محیط زیست نیز برای همه کشورها دغدغه است. این پژوهش  به بررسی حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی بین­المللی می­پردازد. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic policies in environmental protection with emphasis on international jurisprudence

نویسنده [English]

  • Ali Faghih Habibi
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, South Tehran
چکیده [English]

The environment refers to all the physical, economic, cultural, social and aesthetic conditions and factors in which objects and property are located on the planet. Today, people around the world feel more responsible for the environment and call on governments, manufacturing industry owners and financial institutions to develop policies based on environmental protection. The environmental catastrophes that occur from time to time throughout this vast world are often the result of human activities, especially since a hundred years ago, during the process of industrialization in order to achieve development and prosperity. The environmental pollution and the dimensions of the environmental crisis that human beings are struggling with today are so widespread that people feel that they have no choice but to go to judges and courts to protect their right to life against machines and factories and to survive. Do not have. Everything depends on environmental protection, environmental protection is also the concern of all countries. This study examines environmental protection in international law. The method used in this research is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic policies
  • environment
  • Protection
  • International Judicial Procedure
حاجی شاه کرم، محسن (1391). به­سازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست روستایی، تهران: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، بنیاد خواجه نصیر طوسی.
دبیری، مینو (1375). آلودگی محیط زیست (هوا، آب، خاک، صوت). نشر اتحاد.
رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1391). «بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت­ها و تنگناها»، فصلنامه راهبرد، سال بیست ویکم، شماره 65.
فتوره­چی، مهدی (1371). «بیانیه ریو درباره محیط زیست و توسعه». فصلنامه علمی محیط زیست. جلد 4، شماره 2، ویژه نامه ریو.
کدخدایی، عباسعلی، زرنشان، شهرام (1392). «تحول رویکرد «رویه قضایی» بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین­الملل عرفی»، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 43، شماره 1.
کیس، الکساندر و همکاران (1381). حقوق محیط زیست، جلد دوم، چاپ اول، ترجمه محمد حسن حبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گیر، آرن (1380). پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: نشر چشمه.
 
Erades.  L.  June (1969).  “Gut Dam Arbitration”, Netherlands International Law Review, Volume 16, Issue 02. Pp. 161-206
Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-All'bania). 9 April 1949, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ).  Available at: www.icj-cij.org.
Legality of the use by a state of Nuclear Weapons in Armed Conflicts.  1996.  Advisory opinion.  I.  C.  J.  Reports.  Available at: www.icj-cij.org.
Case Concerning Gabcikovo - Nagymaros Project (Hungary/ Slovokia).  25 September 1997.  Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
Case concerning Kasilili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia).  13 December 1999. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice(ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
Trail Smelter case (USA, Canada). 16 April 1938 and 11 March 1941, United Nations: Rports of international arbitral awards, Volume III.
Lake Lanoux case (Spain, France).  16 November 1957.  United Nations, Reports of International Arbitral Awars, Volume XII.
Barcelona traction case(Belgium v.  Spain).  5 february 1970.  Light and power company.  Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ). Available at: www.icj-cij.org.