دستکاری روایت در متون سیاسی ترجمه شده: بازتاب اخبار سیاسی ایران در رسانه‌های غربی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان انگلیسی

چکیده

در دنیای کنونی برخی مردم متأثّر از روایاتی هستند که ساخته و پرداخته رسانه‌هاست. رسانه‌‌های خبری یکی از حوزه‌هایی است که روایت در آن نقش مهمی ایفا می‌کند. در این حوزه، روایت ابزاری است برای توصیف یک رویداد در راستای منافع و افکار مشخص که البته می‌تواند دستخوش دستکاری عوامل متعدد انسانی از جمله مترجمان باشد. بنابراین، تحقیق حاضر با تکیه بر نظریه روایت بیکر (Baker 2006) در نظر دارد تا نقش مترجمان در دستکاری روایی متون ترجمه شده خبری را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، 200 متن خبری فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن‌ها در رسانه‌های غربی جمع‌آوری شد. سپس متون اصلی و ترجمه‌ها به وسیله راهبردهای قاب‌بندی بیکر تجزیه و تحلیل گردید. پس از تحلیل داده‌ها، تأیید شد که «روایت» ابزاری برای ایجاد یک هویت جدید از یک شخص، گروه، سازمان، حکومت یا حتی یک کشور است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که «روایت» به ظریف‌ترین شکل ممکن می‌تواند مخاطب ناآگاه را آگاهانه به سمت یک هدفِ از پیش مشخص‌شده هدایت کند. همچنین مشخص شد که از بین راهبردهای قاب‌بندی بیکر، «اقتضای گزینش» بیشترین کاربرد و «برچسب‌زنی» کمترین کاربرد را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manipulation of Narratives in Translated Political Texts: The Reflection of Iran’s Political News in the West-supported Media

نویسندگان [English]

  • Mehdi Latifi Shirejini 1
  • Mahmoud Afrouz 2
1 PhD student in Translation Studies at Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor ,,Department of English Language and Literature University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the current world, some people are affected by narratives that are mostly made by the media. News media is one of the areas in which narration plays a significant role. In news media, narration is used as a tool to describe an event in the line with specific interests and thoughts, which, can be manipulated by different human agents, including translators. Therefore, the current study, relying on Baker's narrative theory (2006), aims to investigate translators’ role in narrative manipulation of translated news texts. To achieve this goal, 200 Persian news texts were collected along with their English translations in Western news media. Then original texts and their translations were analyzed using Baker’s framing strategies. After analyzing data, it became clear that narration is a tool to create a new identity of a person, group, organization, government or even a country. Furthermore, research has shown that narratives, in a subtle way, can lead the audiences toward a predefined goal. It was also found that among Baker's framing strategies, "selective appropriation" is mostly used and "labeling" is the least used strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary political texts
  • news translation
  • narrative theory
  • framing strategies
  • Mona Baker
اسکینر، کوئنتین (1381). دولت و جامعه، ترجمه موسی اکرمی، تهران : وزارت امورخارجه
امین­زاده، محسن (1376).«توسعه سیاسی»، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال 11، شماره 9 و 10، شماره­های پیاپی 117 و 118 ( خرداد و تیرماه).
بدیع، برتران (1376). توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران : قومس
بشیریه، حسین (1380). موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران : نشر گام نو
بشیریه، حسین (1386). عقل در سیاست، چاپ سوم، تهران : انتشارات نگاه معاصر
بشیریه، حسین (1387). دیباچه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی، تهران : نشر نگاه معاصر
پای، لوسین و دیگران (1380). بحرانها و توالی­ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی
خلیلی، محسن (1389). امام خمینی (س) و توسعه سیاسی و کوششهای مدرن، تهران : مرکز چاپ و نشر عروج
دال، سیونگ، یو (1381). فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی : مطالعه تطبیقی ایران و کره جنوبی، تهران: خانه سبز
سریع القلم، محمود (1382). عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، چاپ سوم، تهران : مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سریع القلم، محمود (1390). اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار، چاپ چهارم، تهران : نشر فرزان روز
سریع القلم، محمود (1390).«مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه ایران و چین»، فصلنامه روابط خارجی، دوره 3، شماره 9، صص 74-49.
سریع القلم، محمود (1397).«ایران و آمریکا: بازگشت به نقطه صفر»، ماهنامه اندیشه پویا، شماره 51
فرقانی، محمدمهدی (1382). راه دراز گذار؛ بررسی تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران (1377-1285)، چاپ اول، تهران : نشر فرهنگ و اندیشه
لفت­ویچ، آدریان (1378). دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علی­قلیان و افشین خاکباز، تهران : طرح نو
هانتینگتون، ساموئل (1400). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران: نشر علم