دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1400 
9. پژوهشی تطبیقی در باب توسعه سیاسی در ایران

صفحه 183-208

10.30465/cps.2021.39068.2908

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد