امرسیاسی از نظر شانتال موفه در فهم وتبیین جنبش جلیقه زردها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب رشته اندیشه سیاسی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

امروزه دیگر نمی‌توان امرسیاسی را تنها در قدرت و دولت مشاهده کرد بلکه بواسطه‌ انقلاب‌ها و جنبش‌های عصر مدرن به میان طبقات پایین جامعه راه یافته و دیگر در انحصار قدرت رسمی نیست و مناسبات جدید در حیطه جامعه سیاسی شکل می‌گیرد. برهمین مبنا، مقاله‌ی حاضر با هدف بررسی جنبش جلیقه زردها از منظر شانتال موفه انجام و در پی ارائه‌ی پاسخی به این پرسش‌هاست که جنبش مذکور از این منظر چگونه قابل تحلیل است و تفسیر او چه تفاوتی با تفاسیر نظریه پردازان دیگر دارد. طبق تفسیر موفه، امرسیاسی محل تخاصم جوامع است که موجب سامان جامعه می‌گردد. از نظر او تنازعات اجتماعی صرفاً بر تضاد طبقاتی استوار نیست و گفتمان‌های هویت ساز شکل‌گیری جنبش‌ها را فراهم می‌سازند. او سیالیت و پویایی جوامع متأخر را مبنای تحلیل خویش قرار داده و با استناد به گفتمان‌های هویتی با نظام سرمایه‌داری مقابله می‌کند. به باور وی بسیاری از نظریه پردازان لیبرال از به رسمیت شناختن بُعد خصومت‌آمیز سیاست خودداری می‌کنند زیرا از نظر آنان بُعد آنتاگونیسمی سیاست برای رسیدن به اهداف دموکراسی مخاطره‌آمیز است. برخلاف آنان موفه معتقد است که جنبش هایی از این دست بدلیل گفتمان هویتی متفاوت موجب پویایی هویت های جدید می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Affair in the view of Shantal Mouffe in Understanding the Yellow Jacket Movement

نویسندگان [English]

  • Mahin Niroomand 1
  • Khodayar Mortazavi 2
1 PhD student in Political Thought, Azad University, South Tehran Branch
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Today, the political affair is no longer limited to power and state, but through revolutions and movements of the modern age, it has spread among the lower classes of the society and is no longer the monopoly of the official power; and the new relations are formed in the political community. In this respect this article aims to examine the movement of the Yellow Vests from Shantal Mouffe's perspective, and trys to provide an answer to the questions of how the mentioned movement can be analysed from this perspective and how it's interpretation differs from that of the other theorists. According to the Mouffe's interpretation, political affair is the site of conflicts between societies , and politics is a set of behaviours that drive society. In this view, social conflicts are not based solely on class antagonism, and identity discourses provide the shaping of the movements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • the political affair
  • Antagonism
  • Agonism
  • the Yellow Jacket Movement