دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1400، صفحه 1-200 
4. مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد

10.30465/cps.2021.35311.2729

جلال نظافت؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی


7. مسئله هویت ملی ایران در گذر تاریخ

10.30465/cps.2021.33453.2620

عبدالرحمن حسنی فر؛ مجید عباس زاده مرزبالی