دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1400، صفحه 1-200 
مسئله هویت ملی ایران در گذر تاریخ

صفحه 29-63

10.30465/cps.2021.33453.2620

عبدالرحمن حسنی فر؛ مجید عباس زاده مرزبالی


مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد

صفحه 207-232

10.30465/cps.2021.35311.2729

جلال نظافت؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی