همه پرسی 2017 کردها و تحلیل بازخوردهای منطقه‌ای و بین المللی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سوره

چکیده

در جنگ"چالدران" (1514 م)، قسمت بزرگی از کردستان ایران جدا و به دولت عثمانی اضافه شد. سقوط و تجزیه امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، موجب تقسیم سرزمین‌های عثمانی از جمله مناطق کردنشین شد. پس از آن انگیزه‌های آزادی خواهانه و ناسیونالیستی به تقلید از اروپائیان و دخالت قدرت‌های بزرگ از جمله انگلیس، کردها را بر آن داشت تا برای متمایز ساختن خود از دیگران تشکیل یک دولت مستقل کردی را مطرح نمایند. کردها بزرگ‌ترین گروه، بدون کشوری مستقل می‌باشند که ادعا می‌نمایند، جمعیتی معادل 50 میلیون نفر را شامل می‌شوند. اکثریت این جمعیت در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق ساکن هستند که استقلال و تجزیه در یک پارچه، می‌تواند کردهای سایر کشورها را به پیروی از آن تشویق نماید.

سوالی که با آن مواجه می‌باشیم این است که چرا کردهای عراق، علی رغم فراهم بودن شرایط استقلال و تلاش آن‌ها تاکنون موفق به کسب استقلال نشده‌اند؟ و چرا در همه پرسی سال 1396 که بیشترین شانس را برای استقلال داشتند ناکام ماندند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابختنه ای و اسناد اینترنتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Positions of regional and international countries regarding the 2017 Kurdish referendum

نویسنده [English]

  • Seyed Mostafa Malihi
Assistant Professor of Soore University
چکیده [English]

Abstract
Iraq has been the focus of Western countries, and the Iraqi Kurdish issue in West Asia is a major challenge, although the West and the United States wanted Kurdistan to remain under the Iraqi government, and Western countries use the Kurdish issue and the Iraqi crisis as leverage.
The current class structure, institutional framework, and rent-seeking economy of Iraqi Kurdistan have their roots in the 1990s, when Kurdish forces gained permanent control of the region. The new ruling class that emerged in that decade had a profoundly extractive character and exercised its power over a strategy of seizing public resources pursued through the control of political institutions and security forces.
In September 2017, the Iraqi Kurdistan Regional Government held a referendum on independence, despite the possibility of retaliation. The role that nationalism has played in maintaining the power structures of the region is prominent. Ethnic secession was the result of the will and agreement of the Iraqis themselves, Barzani who said that holding a referendum does not mean independence and is only in the hands of politicians to ask for independence with the help of the people of this geographical area to ask for independence. This is what were the positions of regional and international countries regarding the 2017 Kurdish referendum?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan referendum
  • position of countries in the region
  • Kurdish independence
  • America
  • Iran
  • Russia
اسلامی ، مسعود، شمس آبادی، علی(1397)، عوامل ناکامی همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق، فصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز .
بیوک، محسن، اکرمی نیا، محمد(1399)، تبیین مراحل و عوامل زمینه ساز بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق برمبنای مدل مایکل برچر، فصلنامه پژوهشهای‌ جغرافیای ‌انسان،دوره 52، شماره 2، تابستان 1399.
بوزان، باری الی ویور و پاپ دوویلد، (1386)، " چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت" تهران، مترجم علیرضا طیب، تهران: فصلنامه پژوهشکده مطالعات راهبردی.
چگینی زاده غلامعلی، حامد عسکری کرمانی، (1396)، " زبان، کنش، امنیت مطالعات امنیتی و مکتب کپنهاگ"، تهران، فصلنامه مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه اداره نشر، چ اول
حیدری احمد، سید مصطفی ابطحی، حمید احمدی، احمد ساعی مجتبی مقصودی " برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و تاثیرات آن بر کردهای ایران، (1398)، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، سال دهم، شماره سی و نهم، تابستان
دو هفته نامه ایران رصد شماره 122 شهریور 1396، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
ذاکریان، مهدی (1396)، " سازمان ملل متحد و امنیت جهانی"، تهران، انتشارات خرسندی.
رنجبر، مقصود (1378)، "ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول
صفدری حسین، فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران، سال سوم – شماره دوازدهم، بهار 1398
نیکفر ، جاسب، زمانی ، ساسان شفیعی سیف آبادی ، محسن( 1397)،  تأثیر اختلافات داخلی در میان احزاب کرد بر ناکامی استقالل کردستان عراق، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلامی،  سال هشتم، شماره چهارم، زمستان.
عبداله خانی علی، (1343) " نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی (1) "، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
مسعودنیا، حسین، ابراهیمی، علی، رضازاده، مجتبی(1397)، اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسالمی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت ها و چالش ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره سی و سوم، زمستان
مشیرزاده، حمیرا، (1396)، "مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی" تهران، نشر سمت، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 
Katie Klain and Lisel Hintz، A Series of Miscalculations(2017): The Kurdish Referendum and its Fallout2017: https://reliefweb-int.translate.goog/report/iraq/.
Baser (2019) Independence referendums and nationalist rhetoric: the Kurdistan Region of Iraq, Third World Quarterly, 40:11, 2016-2034, DOI: 10.1080/01436597.2019.1617631 To link to this article:
Nils Wörmer, Lucas Lamberty(2019), The Independence Referendum, the Fall of Kirkuk and the Effect on Kurdish and Iraqi Politics: https://www-kas-de.translate.goog/en/web/ausl.
Mohammad AkramiNia, Mohsen Biuck(2020),  Explaining the steps and factors behind the Iraqi Kurdistan geopolitical crisis based on Michael Brecker’s model, Volume 52, Issue 2Summer 2020
Major international actors, United States, Russia, Britain, and regional powers, Turkey and Iran, opposed the vote.2017: https://studies-aljazeera-net.translate.goog/en/report
Zaid al-Ali(2017),What next for Iraq after the failed Kurdish referendum?
https://ssl.translatoruser.net/officetrans/httpquery.aspx?lcidFrom=1033&lcidTo=1036&lcidUI=1033&docId=iIPbeZOlM7GXAweYutrqhngSYEfZ3TrB-OtXsw3uVAVNm0Ej2AGlvKmxeBM6rur00BBycsJcSbVFUePUXIQ_i.