مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 استاد تمام دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

4 استادیار دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

غرب‌زدگی، امروزه از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و دلیل آن ایجاد بحران در حیطه هویت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد، صورت گرفته است. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و توصیفی صورت گرفته که دران ضمن بهره‌برداری از نوشته‌های جلال آل احمد، سعی شد مقالات مربوطه نیز مورد استفاده قرار گیرند. سوالی که در این پژوهش ذهن پژوهشگر را به خود معطوف کرد این بود که جلال آل احمد در مورد غرب‌زدگی چه دیدگاهی داشت و برای رهایی ار آن چه راکاری ارائه داد. نتایج نشان داد که وی با روی آوردن به داستان‌نویسی، مقاله‌نویسی، سفرنامه نگاری و طرح موضوعات متنوع اجتماعی در قالبهای ترجمه و تالیف،ندای بازگشت به هویت خویشتن را سر داد و معضل غرب‌زدگی را با هدف رهایی از هژمونی استعمار غرب به‌نقد گذاشت.در این پژوهش اندیشه‌ها و دیدگاه‌های وی پیرامون غرب زدگی با تاکید بر نظریه پسا استعمارگرایی از مسیر تکیه برمنابع کتابخانه ای مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Westernization and return to self-identity in the thought of Jalal Al-Ahmad

نویسندگان [English]

  • Jalal Nezafat 1
  • Mohammad Tohidfam 2
  • Ahmad Bakhshayeshi 3
  • Ali Akbar Amini 4
1 PhD Student, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran
2 Associate Professor Department of Political Science University of Central Tehran,
3 Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University of Central Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran
چکیده [English]

Westernization is one of the topics that has been considered by thinkers today because of the crisis in the field of identity. Therefore, the present study aims to investigate the components of Westernization and return to self-identity in the thought of Jalal Al-Ahmad. This research has been done by library and descriptive method in which while using the writings of Jalal Al-Ahmad, it was tried to use the relevant articles. The question that occupied the researcher's mind in this study was what Jalal al-Ahmad had in mind about Westernization and what action he took to get rid of it. The results showed that by turning to storytelling, essay writing, travel writing and various social issues in the form of translation and writing, he called for a return to his own identity and criticized the problem of Westernization with the aim of freeing himself from Western colonial hegemony. The research of his thoughts and views on Westernization is examined and explained by emphasizing the postcolonial theory through the reliance on library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • westernization
  • Jalal Al-Ahmad
  • Postcolonialism
  • Colonization
  • identity