مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 استاد تمام دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

4 استادیار دانشکده علوم‌سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

غرب‌زدگی، امروزه از جمله مباحثی است که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و دلیل آن ایجاد بحران در حیطه هویت است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های غرب زدگی و بازگشت به هویت خویشتن در اندیشه جلال آل احمد، صورت گرفته است. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و توصیفی صورت گرفته که دران ضمن بهره‌برداری از نوشته‌های جلال آل احمد، سعی شد مقالات مربوطه نیز مورد استفاده قرار گیرند. سوالی که در این پژوهش ذهن پژوهشگر را به خود معطوف کرد این بود که جلال آل احمد در مورد غرب‌زدگی چه دیدگاهی داشت و برای رهایی ار آن چه راکاری ارائه داد. نتایج نشان داد که وی با روی آوردن به داستان‌نویسی، مقاله‌نویسی، سفرنامه نگاری و طرح موضوعات متنوع اجتماعی در قالبهای ترجمه و تالیف،ندای بازگشت به هویت خویشتن را سر داد و معضل غرب‌زدگی را با هدف رهایی از هژمونی استعمار غرب به‌نقد گذاشت.در این پژوهش اندیشه‌ها و دیدگاه‌های وی پیرامون غرب زدگی با تاکید بر نظریه پسا استعمارگرایی از مسیر تکیه برمنابع کتابخانه ای مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Westernization and return to self-identity in the thought of Jalal Al-Ahmad

نویسندگان [English]

  • Jalal Nezafat 1
  • Mohammad Tohidfam 2
  • Ahmad Bakhshayeshi 3
  • Ali Akbar Amini 4
1 PhD Student, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran
2 Associate Professor Department of Political Science University of Central Tehran,
3 Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University of Central Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran
چکیده [English]

Westernization is one of the topics that has been considered by thinkers today because of the crisis in the field of identity. Therefore, the present study aims to investigate the components of Westernization and return to self-identity in the thought of Jalal Al-Ahmad. This research has been done by library and descriptive method in which while using the writings of Jalal Al-Ahmad, it was tried to use the relevant articles. The question that occupied the researcher's mind in this study was what Jalal al-Ahmad had in mind about Westernization and what action he took to get rid of it. The results showed that by turning to storytelling, essay writing, travel writing and various social issues in the form of translation and writing, he called for a return to his own identity and criticized the problem of Westernization with the aim of freeing himself from Western colonial hegemony. The research of his thoughts and views on Westernization is examined and explained by emphasizing the postcolonial theory through the reliance on library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Westernization
  • Jalal Al-Ahmad
  • Postcolonialism
  • Colonization
  • Identity
امیری منوچهر (1371)، روس و انگلیس در ایران (1864 ـ 1914): پژوهش درباره امپریالیسم، ترجمه: منوچهر امیری، تهران: آموزش انقلاب اسلامی
آل احمد سیدجلال (1348)، در خدمت وخیانت روشنفکران، تهران: رواق
آل احمد سیدجلال (1353)، جزیره خارک در یتیم خلیج، تهران: امیرکبیر
آل احمد، سیدجلال (1357)، کارنامه سه ساله، تهران: رواق
آل احمد، سیدجلال (1376)، یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات، تهران: انتشارات فردوس
آل احمد، سیدجلال(1375)، غرب زدگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس
بروجردی مهرزاد (1382)، روشنفکران ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی تهران: نشر فرزان
بشیری، محمود (1390)، جلال پژوهی(مجموعه مقالاتی درباره آرا و اندیشه های جلال آل احمد به قلم گروهی از نویسندگان)، تهران: نشر خانه کتاب، چاپ اول
پورچناری محمدعبداله (1395)، بازگشت به خویشتن به مثابه سنت برساخته (بررسی موردی آرای جلال آل احمد)، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 46 (1)
تائبی زهره و حیدری فاطمه (1394)، بررسی گفتمان پسا استعماری و نمودهای آن در ترجمه سفرنامه یک سال در میان ایرانیان، مطالعات زبان و ترجمه، 1
جهانی مهرزاد (1362)، میعاد با جلال، تهران: انتشارات فردوس
حسینی زاده محمدعلی (1386)، اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید قم
داوری اردکانی رضا (1383)، فلسفه تطبیقی، تهران: ساقی
داوری اردکانی رضا (1384)، ما و راه دشوار تجدد، تهران: ساقی
داوری اردکانی رضا (1393)، درباره غرب، تهران: هرمس
دستغیب عبدالعلی (1371)، نقد آثار جلال آل احمد، تهران: ژرف
دیباج، سید موسی (1384)، آراء و عقاید سیداحمد فردید: مفردات فردیدی، تهران: علم
شایگان داریوش (1388)، آسیا در برابر غرب؛ تهران: موسسه و انتشارات امیرکبیر
شعبان ، لیلا و شعبان، داریوش(1393)، نگاه جامعه شناختی جلال ال احمد به غربزدگی، کتاب ماه علوم اجتماعی، 74، صص91-86.
شفیعی قهفرخی امید (1388)، جلال آل احمد و نسبت او با گفتمان روشنفکری، ره آورد سیاسی
صاعدی، احمدرضا (1394)، تحلیل گفتمان پسااستعماری در رمان «شُرفة الهذیان» اثر ابراهیم نصرالله، ادبیات پایداری، 7 (13)
فدایی مهربانی مهدی و امین معینی (1396)، بررسی تطبیقی اندیشه ملکم خان و جلال آل احمد؛ از تجددگرایی تا هویت ایرانی-اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 47 (3)
فردید سید احمد (1395)، غرب و غرب زدگی و بحران حوالت تاریخی آن در روزگار نیست انگار و مکر لیل و نهار زده آخرالزمان، درس گفتارهای سید احمد فردید، ج اول، بنیاد حکمی و فلسفی فردید
فرصتی جویباری، رضا؛ رحیمی دون، فاطمه (1390)، مقایسه دیدگاه جلال آل احمد و مصطفی لطفی منفلوطی در زمینه روشنفکری و غرب زدگی، ادبیات تطبیقی، 20
مصباحی پور ایرانیان، جمشید (1381)، واقعیت اجتماعی و جهان داستان، تهران: امیرکبیر
منوچهری عباس و عباسی مسلم (1389)، فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی جلال آل احمد: «بازگشت به خویشتن»، فصلنامه سیاست، 40 (4)
میرسپاسی علی (1384)، روشنفکران ایران؛ روایت های یاس و امید، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر توسعه.
 
Barnett Clive (2006), Post colonialism: Space, Textuality, and Power, In: Aitken, Stuart and Valentine, Gill eds. Approaches to Human Geography. London, UK: Sage
Francis Toni P. (2007), Identity politics: Postcolonial theory and writing program instruction, Graduate Theses and Dissertations, University of South Florida, Scholar Commons
Go Julian (2018) Relational Sociology and Postcolonial Theory: Sketches of a “Postcolonial Relationalism”. In: Dépelteau F. (Eds) the Palgrave Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cha