نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با تاکید بر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت.

10.30465/cps.2021.28724.2404

چکیده

چکیده
کارآمدی یکی از مفاهیم مهم در ارزیابی کارکرد و میزان موفقیت نظام‌های سیاسی است. عوامل درونی و برونی بسیاری می‌تواند بر کارآمدی نظام‌های سیاسی تاثیرگذار باشد، یکی از مهم‌ترینِ این عوامل آزادی سیاسی است. این مقاله در پی بررسی نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی در چارچوب نظریۀ ساختار ـ کارگزار است و با طرح پرسشی در همین زمینه این فرضیه را مطرح کرده که با تاکید بر ادبیات و منطق قرآن کریم، هرچه میزان آزادی شهروندان در نظام سیاسی بالاتر باشد، موفقیت و کارآمدی آن نیز افزایش می‌یابد و به میزان بیشتری به هدف‌های خود خواهد رسید، توجه و اهتمام به شاخصه‌های آزادی سیاسی مانند مشارکت سیاسی، حق انتخاب، گفتگوی انتقادی و شفاف‌سازی اندیشه‌ها، انتخاب برتر و شایسته سالاری، می‌تواند به کارآمدی هر چه بیشتر نظام سیاسی منجر شود. نوآوری نوشته تمرکز بر نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با توجه به شاخص‌های آن است. روش این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of freedom in the efficiency of the political system With emphasis on the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Seyed Bagheri 1
  • Mehdi Hosni Bagheri 2
1 Associate Professor, Department of Politics, Research Center for Islamic Culture and Thought
2 Assistant Professor of Political Science,, Islamic Azad University, Bafat Branch.
چکیده [English]

Abstract
Efficiency is one of the key concepts in evaluating the performance and success of political systems. Many internal and external factors can affect the efficiency of political systems, one of the most important of which is political freedom. This article seeks to examine the link between the freedom and efficiency of the political system and proposes the question that the higher the degree of political freedom of citizens in Islamic society, the greater its success and efficiency. More will reach its goals. The research method of this article is descriptive-analytical and finally the authors conclude that attention is paid to the indicators of political freedom such as political participation, right to vote, expansion of dialogue space and clarification of ideas, providing the basis for top choice. And meritocracy can lead to greater efficiency of the Islamic system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political freedom
  • efficiency
  • political participation
  • right to vote
  • Meritocracy