دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، بهمن 1400 
جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام

صفحه 25-51

10.30465/cps.2021.34043.2673

منصور ترکاشوند؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده


تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران

صفحه 223-250

10.30465/cps.2021.37267.2831

پژمان نعمت الهی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ مرتضی محمودی؛ بیژن نیری