تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع اپوزیسیون چپ و سلطنت طلب: مطالعه موردی سازمان راه کارگر و شورای ملی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی/ دانشگاه شاهد تهران

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

این مقاله بر آن است تا مواضع و فرآیند بسیج شورای ملی ایران و سازمان راه کارگر را که به ترتیب از مهم‌ترین گروه‌های سلطنت‌طلب و چپ مارکسیست مخالف جمهوری اسلامی هستند، بررسی کند. چارچوب نظری مقاله پیش رو مبتنی بر نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی است که در آن براساس متغیرهای کنش جمعی، سازمان، منافع، بسیج منابع، فرصت/تهدید و سرکوب/تسهیل، فرآیند بسیج منابع این دو گروه را به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرار داده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را ارائه خواهد داد. همچنین مواضع این دو گروه نسبت به جمهوری اسلامی در بررسی تطبیقی مدنظر قرار خواهد گرفت. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که فرآیند مواضع و بسیج منابع سازمان راه کارگر و شورای ملی ایران نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی، حاکی از آن است که مواضع و فرآیند بسیج سیاسی دو گروه دارای تفاوت‌های عمده‌ای است به‌نحوی‌که امکان هرگونه ائتلاف و همکاری نزدیک با توجه به اختلافات مبنایی بین آن‌ها منتفی است؛ لیکن هر دوی آن‌ها به یک میزان خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظام سیاسی مدنظر خود هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the positions and process of resource mobilization of the left and monarchist opposition

نویسندگان [English]

  • Maliheh Salem 1
  • Abbas Keshavarz Shokri 2
  • Zahed Ghaffari Hashjin 3
1 Ph.D student at political science departmen/ Shahed University
2 Associate Professor of political science / university of shahed
3 Associate Professor of political science / university of shahed
چکیده [English]

This article intends to examine the positions and process of resource mobilization of the National Council of Iran and the Rah-e Kargar Organization, which are respectively the most important monarchist and left-wing Marxist groups opposed to the Islamic Republic. The theoretical framework of the present article is based on Charles Tilly's theory of political mobilization, in which, based on the variables of collective action, organization, interests, resource mobilization, opportunity / threat and repression / facilitation, the resource mobilization process of these two groups is comparatively examined And will present their similarities. Also, the positions of these two groups towards the Islamic Republic will be considered in a comparative study.
This study seeks to answer the main question of what is the process of positions and mobilization of resources of the Labor Organization and the National Council of Iran towards the system of the Islamic Republic of Iran. The findings of this study, using a qualitative method of documentary analysis, indicate that the positions and process of political mobilization of the two groups have major differences in such a way that the possibility of any alliance and close cooperation is ruled out due to fundamental differences between them; However, both of them equally want to overthrow the Islamic Republic and replace it with their own political system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oppsition"
  • the way of worker "
  • national council"
  • stands"
  • "
  • functions"