موانع عرفی‌شدن حکومت اسلامی در منظومه‌ فکری امام خمینی(ره)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاه

3 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

در اندیشه متعالی امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، دین اسلام نیز مکتبی جامع است که برای ابعاد مختلف فکری و عملی انسان در جامعه راهکار دارد. در نقطه مقابل این اندیشه راهبردی، تفکراتی متعارض وجود دارند که در سطح ملی و بین‌المللی مترصد هستند اسلام ناب محمدی(ص) را دین تک‌ساحتی و صرفاً معنوی معرفی کرده و از این زاویه به ناکارآمدی دین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی از جمله سیاست اذعان کنند. با توجه به این تهدید برای انقلاب متعالی ملت ایران، متفکران اسلامی از جمله امام خمینی(ره) با بینش، بصیرت و شناخت راستین از اسلام اصیل نیز در مقابل این نوع برداشت از دین ایستادگی کرده و مانع رشد این تفکر خطرناک شدند و از این طریق مانع شدند دین اسلام همچون مسیحیت دچار انحراف شده و سنن عرفی به‌جای دین وارد عرصه‌های اجتماعی شود. با توجه به اهمیت مسئله فوق-الذکر، در مقاله‌ حاضر تلاش بر این است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای به این سوال پاسخ داده شود؛ موانع عرفی (سکولار‌شدن) نظام سیاسی اسلام از منظر امام خمینی(ره) چه مولفه-هایی می‌باشند؟ مفروض مقاله به این قرار است که بر اساس نگرش راهبردی امام خمینی(ره)، اسلام یک دین جامع و کاملی است که برای تمامی وجوه و ابعاد زندگی انسان برنامه دارد که صرفاً در سایه‌ تشکیل حکومت اسلامی امکان پیاده‌سازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles to the secularization of the Islamic government in Imam Khomeini's intellectual system

نویسندگان [English]

  • saeed ghorbani 1
  • ali alimorshedizad 2
  • Mahdi Naderi 3
1 PhD student in the field of political studies of the Islamic Revolution
2 Faculty member of the Department of Political Science and Sociology of the Islamic Revolution of Shah University
3 Assistant Professor of Political Science, Shahed University
چکیده [English]

Sacrifice and martyrdom are two major issues in Islamic culture and the Islamic system is what makes the survival of Islam and the culture of sacrifice and martyrdom, Based on these two axes that Islam stand on his legs and stand up against any storm. With a glimpse of the history of the nations we find that if a nation of culture of sacrifice and martyrdom have had, remain proud and victorious, But for the society on the path of sacrifice and martyrdom to be permanent and stable society is in other words for the culture of sacrifice and martyrdom and not plagued Must pay identify damage and protect them, the study authors aim is that by using document analysisDamage to the culture of sacrifice and martyrdom, according to the Supreme Leader's recognition and In the next phase seeks to protect the damage cope with strategies to pure culture of sacrifice and martyrdom are protected from damage And sustaining the damage before the culture of sacrifice and martyrdom and research question from the perspective of the Supreme Leader What are the ways to protect them and in what form could it be? The findings of the study indicated that extensive damage Before the culture of sacrifice and martyrdom that should provide various solutions offered to be strengthened in the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pure Muhammadan Islam (PBUH)
  • Secularism
  • Imam Khomeini (RA)
  • Secularization
  • Islamic government