بازجست تفکر در اندیشه سیاسی هانا آرنت: درهم شدن وضع بشری و حیات ذهن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

هانا آرنت به عنوان یکی از مهمترین اندیشمندان قرن بیستم، روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می کند و این امر تاحدود زیادی بخاطر نوآوری های اندیشه ای است که در کار و آثار او وجود دارد. البته آرنت مانند هر متفکر دیگری با چالشها و بعضا تناقض های مفهومی نیز مواجه است که به همین سان به بحثهای زیادی دامن زده است. یکی از این مباحث احتمالا متاخرتر، پیوند و ربط میان دو دوره در حیات اندیشه اوست. او در این راستا، دوگانه حیات عمل و حیات ذهن یا حیات عمل ورزانه و حیات تامل ورزانه را مطرح کرد که گونه دوم خودش یکی از مهمترین عوامل بی توجهی و بی اهمیتی حیات عمل ورزانه بوده است. بدین سان آرنت دوگانه بین فلسفه و سیاست را مطرح کرد که در تقابل با هم قرار داشتند. در سالهای اخیر و مخصوصا به این دلیل که عمر آرنت چندان نپایید تا خودش شرح روشن تری ارائه کند، مجادله مهمی در این خصوص درگرفته است که چگونه می توان دو بخش ناهمخوان اندیشه هایش را تفسیر و تاویل کرد و آیا این دو مرحله تفکر او در تقابل با هم هستند یا این که برعکس سازگار هستند. نویسنده مقاله حاضر که در حدود بیست سال پیش اثری در خصوص وی با عنوان هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی منتشر کرده است، تلاش کرده است تا با استفاده از مطالعات خود در طی این سالیان، روایت و تفسیر خود را در خصوص این دوگانه آرنت ارایه کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و مهمترین یافته مقاله نیز این است که حیات ذهن به عنوان مکمل و در تداوم با حیات عمل قرار می گیرد و مخصوصا دو سطح اجتماعی و روانشناختی/ فردی را پوشش می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hana Arendt's Reflection on Political Thought:The confluence of the human condition and the life of the mind

نویسنده [English]

  • Mansour Ansari
Assistant Professor ,Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
چکیده [English]

As one of the most important thinkers of the twentieth century, Hannah Arendt is getting more and more attention, and this is partly because of the thoughtful innovations in her work and work. Arendt, of course, as well as any other thinker, also faces challenges and sometimes conceptual inconsistencies, which has prompted much debate. One of the more recent arguments is perhaps the connection between the two periods in his thought life. In this regard, he proposed the dual of the life of action and the life of the mind or the life of the practitioner and the life of the contemplative, the latter being one of the most important causes of the neglect and neglect of the life of the practitioner. Thus Arendt proposed a dualism between philosophy and politics, which were in opposition. In recent years, and especially because Arendt's life has not come short of providing a clearer account of himself, an important debate has arisen over how to interpret and interpret two incompatible parts of his thoughts and whether these two stages of his thinking are Are they opposite or are they compatible? The author of this essay, which has been published about twenty years ago by Hannah Arendt and Critique of Political Philosophy, has attempted to present her narrative and commentary on this dual Arendt through her studies over the years. Slow. The research method in this article is descriptive and analytical and the most important finding of the paper is that mind life is complementary and continuum with life practice, specifically covering both social and psychological / individual levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Life of Mind
  • Life of Action
  • political thought
  • thinking