مبانی مشروعیت حکومت در نگاه سلاطین آق‌قویونلوها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران

2 دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
آق‌قویونلوها، زمانی‌که مغولان بر آناتولی استیلا یافتند، به همراه مغولان در شرق این سرزمین مستقر شدند. با ضعیف‌شدن حکومت مغولان در آسیای صغیر در قرن هشتم هجری، آق‌قویونلوها گروهی فعال بودند که به عرصة سیاست قدم گذاشتند و حدود یک قرن بعد، در ناحیه‌ای که مرکز آن دیار بکر بود، زیر سایة فعالیت و کاردانی رهبرشان، قراعثمان، حکومتی را بنیاد نهادند. هرچند قرایولوک عثمان، مؤسس حکومت آق‌قویونلوها در دیار بکر، اتحادیة خود را از گم‌نامی به سطح یک قدرت مطرح در منطقة آناتولی شرقی درآورد، این اوزن حسن بود که طی حدود بیست سال حکومت موفقیت‌آمیز با اجرای عملیات نظامی علیه حکومت‌های داخل ایران و قدرت‌های مجاور آن همراه با فعالیت‌های دیپلماسی، و نیز جلب حمایت فرقة متنفذ صفوی، توانست تقریباً بر همة ایران مسلط شود. اوزن حسن از همان ابتدای قدم‌گذاشتن در راه کشورسِتانی سعی کرد از همة عناصر مشروعیت بخش معمول آن زمان برای برحق نشان‌دادن حکومت آق‌قویونلوها بهره بگیرد. بنابراین، در مقالة حاضر سعی شده است تا ضمن شناخت مبانی مشروعیت این دودمان، به تأثیر این عناصر مشروعیت‌بخش در «نشان» اوزن حسن، برای فرمان‌روایی یادگار محمد تیموری بر خراسان، توجه شود و از این طریق تحول مبانی مشروعیت حکومت آق‌قویونلوها در واپسین سال‌های قبل از برآمدن دولت صفویه بیان شود. البته در این بررسی دیدگاه‌های جلاالدین دوانی و فضل‌الله بن روزبهان خُنجی دربارة مشروعیت سلاطین این دودمان هم مد نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Government Letigmacy in Aq-Qoyunlu’s Views

نویسندگان [English]

  • Azar Ahanchi 1
  • Mohhamadreza Roozbahani 2
چکیده [English]

Abu-Bakr Tehriani , the historian of the era Aq-Qoyunlu, knows their main houseroom grakhtai. (Turkestan ,and Machyn) When Mongols over whelmed on Anatolia , they Along with them settled in East. With weakening of Mongol rule in Asia Minor in the eighth century, Agh gholonoh as active a group entered to politics and about a century later in area which its center was diyarbkr, under activities and their leader a.ssociation (Ggara osman)established the Government.However graylag osman originator of Agh gholono government in diyarbkr.Emeraged their onion from anonymity but that was Ozun Hasan who over twenty yerars of successful government with military operations against the local governments in Iran and adjacent power with polities activities and support from influential cult safavi could almost be dominant on Iran. It was obvious that Ozun Has am from first step try to. Use from all element of legitimacy of Bregular part time to show itself right. There for main porpose of this paper is to understand the basics of evolution of this lineage and to recognize How ideologists deal with this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aq-Qoyunlu
  • Ozun Has an
  • legit mation
  • Government
  • Khanjy
  • Davani