دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهمن 1391، صفحه 1-165 
مبانی مشروعیت حکومت در نگاه سلاطین آق‌قویونلوها

صفحه 1-19

آذر آهنچی؛ دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران روزبهانی