بررسی جهان‌شمولی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از منظر نقد مبانی اومانیستی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

چکیده
چکیده
حقوق بشر غربی به معنای حقوقی است که انسان‌ها صرفاً به دلیل انسان‌بودن از آن برخوردارند و سرشت دینی و الاهی بشر، که ویژگی «از خدایی» بودن و «به سوی خدا» شدن و «استعداد برای نیل به کمال شایستة انسانی» داشتن را به همراه دارد، در این حقوق نادیده انگاشته شده است. این حقوق با محوریت تفکر لیبرالی، الحادگرایی، فردگرایی، و با نادیده‌گرفتن مبدأ و منتهای جهان و هستی، غفلت از تکالیف، و به ویژه فرمالیسم، منظومة فکری بسته‌ای را شکل داده است که هر آن‌چه غیر غربی خوانده شود از این منظومه طرد می‌شود و دیگر به آن حقوق بشر اطلاق نمی‌شود و به جای توجه به اندیشة تعالی بشر، هویت واقعی انسان را نادیده می‌گیرد و در‌نتیجه، هرگونه تفاوت، مانند تفاوت عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، نژادی، را با چالش جدی مواجه می‌کند؛ زیرا هر‌یک از این تفاوت‌ها سبب شکل‌گیری هویتی متفاوت از دیگری می‌شود. در‌حقیقت، حقوق بشر غربی نه در مرحلة عملی جهان‌شمول است و نه در مرحلة نظری؛ چرا که نه توانسته است، در طی تاریخِ تکوین خود، اجماع جهانی را همراه کند یا دستِ کم قدر مشترک فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را در‌بر بگیرد و نه این‌که در قبال فرهنگ‌ها و ادیان و تمدن‌ها بی‌طرفی اتخاذ کند و لعاب اومانیستی بودن را از خود بزداید و مبتنی‌بر نیازهای ابتدایی و فطری بشر تدوین شود.
این مقاله بر آن است تا از طریق نقد مبانی اومانیستی حقوق بشر غربی نمایان سازد که پایة این حقوق مبتنی بر اومانیسم الحادی است؛ در‌نتیجه، ادعای جهان‌شمولی آن بی‌بنیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying on Universality of Universal Declaration of Human Rights from the Perspective of Critique of Humanistic Foundations

نویسندگان [English]

  • Jalal Derakhsheh 1
  • Mohmmad Sadeq Nosratpanah 2
  • Morteza Fakhari 2
چکیده [English]

Western human rights have been based on merely "being mankind" and human's divine nature and one's talent to achieve worthy evolution have been ignored. In this viewpoint of human rights, concentrating the view on liberal thought, atheism, individualism and formalism and ignoring the beginning and the destination of the existence and the universe and then ignoring duties and personalities, what is not western is not considered as human rights and rather than paying attention to human sublimation, real human identity is ignored and therefore any ideological, political, cultural and racial differences will be changed to serious challenges. Because which of them, on this viewpoint, leads to formation of a new identity. Really western human rights discourse has not been universal both theoretically and practically. Neither it has been successful to achieve universal consensus or at least to involve a common area of different cultures and civilizations nor it could have been impartial than different cultures, religions and civilizations, kept out humanism and codified rights based on primary and innate requirements.
Criticizing the bases of humanist western human rights discourse, this paper is supposed to explain that these rights have been based on atheist humanism and therefore cannot be universal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Western human rights
  • Humanism
  • universality
  • Islam