ضرورت شناخت تاریخ سیاسی عصر مشروطیت تفاوت سطح تحلیل رسائل و مطبوعات عتبات عالیات با تاریخ‌نگاری مدرن عصر پهلوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده
عصر مشروطیت از مقاطع مهم تاریخ سیاسی و فکری ایرانیان است، همچنین به‌نظر می‌رسد به علت رهبری مذهبی و سیاسی مراجع شیعه در نجف، این زمان برای عراق و حتی حوزة عثمانی نیز مباحث و مسائل مهمی را برای تحقیق و پژوهش دربر دارد، اما با دقت و سیر در اسناد و مدارک و رسائل و مطبوعات مشروطة اول و مشروطة دوم که دهة اول مشروطه را شامل می‌شود، درمی‌یابیم که سطح تحلیل و نگاه و دغدغه‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده در متونِ دست اول با آن‌چه بعدها به نام مشروطه و ترسیم روند آن نوشته شده و گفته شده است، تفاوت اساسی دارد.
این مقاله، با معرفی گوشه‌‌ای از این آثار و مقایسة آن با برخی تاریخ‌نگاری‌های مدرنِ مشروطه، درصدد است به قسمتی از این تحریف‌ها بپردازد. نقد این ناراستی‌ها می‌تواند به نوعی اصول شناخت تاریخ سیاسی ایران را در ابعاد گوناگون برای ما بازگو کند. به‌نظر می‌رسد هرچه از عمر مشروطیت ایران می‌گذرد و از طرف دیگر هرچه مباحث عمیق‌تری در انقلاب اسلامی معاصر پیش می‌آید، می‌توانیم با مقایسة جریان‌شناسی و اندیشة این دو حلقة تاریخی به شناخت بهتری از تاریخ سیاسی ایران دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Understanding the Political History of Constitutional Era (The Differences between the Analysis Level of the Holy Shrines’ Treatises and Press and that of the Modern Historiography under the Pahlavi)

نویسنده [English]

  • Mousa Najafi
چکیده [English]

Constituional Era is one of the important periods in the Iranian political and intellectual history. Furthermore, it seems that this time contaias noteworthy issues and subjects for respurch in Iraq and even during the Ottoman Empire, in the light of shiite authorities’ religious and political leadership.
Pondering the documents, records, treatises, and the press during the first and second constitutional are, i.e. the first decade of the constitutional, however, shows serious difference between the analysis level, distresses, and the priorities mentioned in these firsthand documents and those written and told later in the name of the constitutional and in the process of sketching this period.
By reviewing parts of these works and by comparing these works with some of the modern historiographies done during the constitutional, this article tries to mention some of these distortions. Revealing these dishonesties can show us somehow the principles needed in understanding the different aspects of the political history of Iran. It seems that the more time passed from the constitutional and on the other hand the more profound issues posed in the contemporary Islamic revolution, we can understand better the political history of Iran by comparing these two processes intellectually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: constitutional system
  • holy shrines
  • political history
  • modern historiography
  • treatises and the political press
  • political thought