اصول تفکر سیاسی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم در دهة اول انقلاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی با گرایش اندیشه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از نظریة تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه توصیف جامعی از اصول تفکر سیاسی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم را در دهة اول انقلاب ترسیم کند و با واکاوی در بیانیه‌های این تشکل، مؤلفه‌های دال مرکزی و دال‌های شناور گفتمان جامعة مدرسین، به‌ویژه دیدگاه‌های فقهی ـ سیاسی در این چهارچوب تبیین شود تا رابطة آن‌ها با یک‌دیگر و نحوة ارجاع این دال‌ها به مدلول مشخص شود. بر این اساس، این نتیجه حاصل شد که دال مرکزی این تشکل شامل مؤلفه‌های اجرای احکام شریعت با محوریت ولی فقیه، مشروعیت الاهی حاکم، پیوند دین و سیاست، و مرجعیت سیاسی روحانیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Thought’s Principles of Qom’s Seminary Jame-e Modaressin in the First Decade of Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Yahya Fouzi 1
  • Saeed Nariman 2
چکیده [English]

By using Laclau and Mouffe discourse analysis theory, broad explanation of political thought’s principles of Qom’s seminary Jame-e Modaressin has been described. Moreover, by explanation in manifests of that organ, nodal point and floated elements of Jame-e Modaressin’s discourse especially political- religious point of views have been determined to clarify relations between those elements and anaphora of them to signified based on Laclau and Mouffe discourse analysis. The result is that, nodal point of that organ has been consist of applying of religious orders based on Velayat-e Faqih, divine legitimacy of leader, relation between religious and policy, and political authority of Islamic clerics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Qom’s seminary Jame-e Modaressin
  • Political discourse
  • Velayat-e Faqih
  • Islamic Revolution