بازنمایی و مدیریت رسانه‌ای بحران در بحرین: تحلیل گفتمان نشریات عربی‌زبان کشورهای حاشیة خلیج فارس (از 7 مارس تا 8 ژوئن 2011)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات مطالعات سیاست‌گذاری دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

زمانی‌ که جریان بیداری اسلامی در ابتدای سال 2011 به اوج خود رسید، مردم بحرین نیز هم‌سو با این جریان به اعتراضاتی گسترده مبادرت کردند که دخالت نظامی حکومت حاکم به کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس باعث گسترش و تعمیق این اعتراضات و تبدیل آن به بحران شد. در این میان، رسانه‌های کشورهای عربی‌زبان حاشیة خلیج فارس نیز با درنظرگرفتن گفتمان حاکم‌بر کشورهای خود به بازنمایی و مدیریت این بحران پرداختند. از این‌‌رو در مقالة حاضر، تلاش شده است تا گفتمان آن‌ها در قالب نحوة بازنمایی موضوع پیشِ رو بررسی شود. به همین منظور با تکیه بر روش تحلیل گفتمان 18 یادداشت تحلیلی از مجموع 8 نشریه نمونه‌گیری شده و در مدتی معین بررسی شده است. در‌نهایت، حاصل این بررسی به کشف «راهبرد اتخاذشده» و «نحوة بازنمایی بحران» در بحرین توسط رسانه‌ها و نیز ارائة مدل مربوطه منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Representation and Management of Crises in Bahrain: Discourse Analysis of Arabic Newspapers in Arab Countries of Persian Gulf (From 7 March to 8 June, 2011)

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Mohammad Taghi Shirazi 2
چکیده [English]

When “Islamic awakening trend” reached the climax at the beginning of 2011, Bahraini people along with this trend ventured the widespread protest. But with military intervention of the Bahraini Government and other “Persian Gulf Cooperation Council” forces, this protest has become a real crisis. At this situation the media of Arabic countries in the Persian Gulf, represented and managed this crisis according to their government dominant discourse. This article tried to discover this discourse through representation theory and discourse analysis method. According to what have been said, 18 news reports of 8 Arabic newspapers published in Arab Countries of Persian Gulf was selected, as a sample for discourse analysis. This analysis eventually led to discover the “strategy adopted” and “represented crisis” managed by the mentioned media and the functional model which has been used to implement their media diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bahrain
  • Representation
  • Crisis Media Management
  • Arabic Newspapers in Persian Gulf Countries
  • discourse analysis