واکاوی چگونگی افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی با تاکید بر ویروس کرونا (از منظر حقوقی و سیاسی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ، علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانش آموخته دکتری، حقوق بین الملل،دانشگاه تهران، تهران ، ایران، مدرس دانشگاه

3 استاد گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تحولات جهانی از بروز بحرانی جدید در نظم نوین جهانی حکایت دارد. تا مدت زمان زیادی امریکا به عنوان قدرت هژمون نظم بین الملل را بر اساس نظم تک قطبی شکل داده بود. نتایج تحقیق بر این تأکید دارند که کرونا ویروس باعث تغییر در نظریه ها و روایت های کلان و خرد سیاسی به مفاهیم بنیادی حوزه سیاست و علوم سیاسی شده است؛ چنانکه نگرش به دولت بخصوص کارکرد آن تغییر بنیادین یافت.اما اکنون جهان با وقایعی رو به رو شده است که این نظم تک قطبی و به معنایی دیگر هژمونی امریکا را به چالش کشانده است. ما در این مقاله در صدد پاسخ به این سوال هستیم که دلایل افول هژمونی ایالات متحده در دوره زمانی 2003 تا 2020 مبتنی بر چه پارامترهای نظریه های روابط بین الملل می باشد؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده است این است که امریکا به دلیل سیاست های یکجانبه گرایانه ای که در دهه های اخیر داشته است و از طرف دیگر ظهور قدرت های بزرگی همچون چین و اکنون نیز بحران کووید 19 در حوزه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی رو به ضعف گذاشته و قدرت هژمونیک این کشور رو به افول است. این پژوهش بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف استوار بوده و روش به کار برده شده در آن توصیفی- تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing how US hegemony in the world is declining with Kidd emphasizing the Corona virus (from a legal and political perspective)

نویسندگان [English]

  • saeed jahangiri 1
  • Mahsa farhaanjam 2
  • Ebrahim Mottaghi 3
1 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD, in International Law, University of Tehran, Tehran, Iran, University Lecturer
3 Professor of political science at Tehran University, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Global developments indicate a new crisis in the new world order. For a long time, the United States, as the hegemonic power, had shaped the international order on a unipolar order. The results of the study emphasize that the coronavirus has changed the theories and narratives of macro and political wisdom to the basic concepts of politics and political science; As the attitude towards the government, especially its function, changed radically. But now the world is facing events that have challenged this unipolar order, in other words, American hegemony. In this article, we seek to answer the question of what parameters of theories of international relations are the reasons for the decline of US hegemony in the period 2003 to 2020? The hypothesis that has been put forward is that the United States, because of the unilateral policies it has pursued in recent decades, and on the other hand the emergence of great powers such as China and the current crisis in the economic and political spheres. , The military and culture are weakening and the hegemonic power of this country is declining. This research is based on Laclau and Moff discourse analysis method and the method used in it is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • hegemony
  • Discourse
  • Corona
  • threat balance