دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 38، زمستان 1399، صفحه 1-300 (,ویژه نامه همایش ملی «بحران کرونا و چالش های فلسفه سیاسی ـ اجتماعی غرب»)