واکاوی تأثیرات پاندمی کرونا بر حکمرانی خوب؛ تجربه‌ای جهانی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

از گذشته‌های دور تا به امروزه، زندگی انسان‌ها همواره مورد تهاجم بیماری‌ها و پاندمی‌ها قرار گرفته و زندگی بشری را آشفته کرده است. در این میان پاندمی کرونا به عنوان جدیدترین و گسترده‌ترین بیماری است که در یکسال گذشته توانسته است تمامی ساحت‌های گوناگون زندگی بشری در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد. طبیعتا عالمِ علم سیاست نیز از تأثیرات این پاندمی مصون نبوده است. یکی از مهمترین مباحثی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم سیاسی مطرح شده و ذهنیت بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته مقوله حکمرانی خوب و مولفه‌های آن است. نظر بر همین مسأله این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که کرونا چه تأثیراتی را بر مقوله حکمرانی خوب بر جای گذاشته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که پاندمی کرونا حکمرانی خوب و مولفه‌های هشت‌گانه آن را که شامل مشارکت، اجماع‌سازی، قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، عدالت و کارآیی است را زیر تأثیر منفی خود قرار داده و با توجه به پیوند حکمرانی خوب و مقوله دموکراسی، همراه با حکمرانی خوب، دموکراسی نیز دچار بحران و عقب‌گرد شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of the Corona pandemic on good governance; Global experiences

نویسنده [English]

  • Hosein Mohseni
PhD student in Political Science, Shiraz University
چکیده [English]

From time immemorial to the present day, human life has always been invaded by diseases and pandemics and has disturbed human life. Meanwhile, the corona pandemic is the newest and most widespread disease that has been able to affect all different areas of human life around the world in the past year. Naturally, the world of political science has not been immune to the effects of this pandemic. One of the most important issues in the field of political science in recent decades and has occupied the minds of many thinkers and politicians is the issue of good governance and its components. In this regard, this study seeks to answer the fundamental question of what effects Corona has had on the issue of good governance. Findings indicate that the corona pandemic negatively affects good governance and its eight components, which include participation, consensus building, law, transparency, accountability, accountability, justice and efficiency, and due to the link between good governance and democracy. With good governance, democracy is in crisis and backwardness. The research method is explanation -analytical and the data collection method is library and Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona pandemic
  • Good governance
  • Democracy
  • Transparency
  • Responsibility
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی(1399). ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران.  تهران: پژوهشکده 
خالقی دامغانی، احمد، ملک زاده، حمید(1394). سیاست، پایدیا و دولت؛ امر سیاسی و بنیان های ذهنی آن.  دولت پژوهی، سال 1، شماره 2، تابستان 1393، 166- 135.
دیویس، مارک، لوهم، لوینا(1399). پاندمی، مردم و روایت.  ترجمه اسماعیل یزدان پور، تهران: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ژیژک، اسلاوی(1399). پاندمی کرونا دنیا را تکان می دهد. ترجمه نوید گرگین، تهران: شب خیز.
سردارنیا، خلیل اله(بی‌تا). اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب. مجله سیاسی و اقتصادی، شماره 260-259، 145-132.
سردارنیا، خلیل اله، قدرتی، حسین، اسلام، علیرضا(1388). تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی؛ مطالعه موردی شهرهای مشهد و سبزوار. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 5، شماره 1، زمستان 1388، 165-135.
شفیعی سیف آبادی، محسن، باقری دولت آبادی، علی(1399). فهم واقعیات و پیامدهای اجتماعی بحران کووید 19 بر مبنای نظریه سیستم‌های اجتماعی نیکلاس لومان. مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی، دوره 12، شماره 2، بهار 1399،90-55.
شیرعلی، اسماعیل(1399). کرونا، ویروسی سیاسی یا اجتماعی؟.  تهران: اندیشه احسان.
صحرایی، علیرضا، محمودی نیا، امین(1397). لگوی حکمرانی خوب؛ چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، 228- 207.
صفرآهنگ، رسول(1399). نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولتها در سیاست گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید 19.  پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 15، شماره 2، بهار 1399، 224-183.
عبدالرشیدی، علی اکبر(1399). جهان پساکرونا.  تهران: گویا.
عصفوری، ابراهیم، پورمقدم، حسین(1399). کرونا، همه گیری و پیامدهای آن. کاشان: سوره تماشا.
متنی، حسین(1399). بررسی اثرات ویروس کرونا-کووید 19 بر اقتصاد جهانی. فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی، شماره 2، اردیبهشت 1399، 181-163.
محمدی‌فر، یوسف، امیری، صبا01399). رویکردی میان رشته‌ای به رفتار خرید مصرف کنندگان در شرایط بحران: با تأکید بر بحران کووید 19. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، 144- 113.
مدنی قهفرخی، سعید(1399). جامعه مدنی و کرونا. تهران: پارسه.
ناطق، هما(1358). مصیبت وبا و بلای حکومت. تهران: نشر گستره.
نویدی، محمدعلی(1399). دوران کرونا ویروس. تهران: دایره دانش.
هاروی، دیوید(1399). بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال. ترجمه مریم وحدتی، تهران: افکار جدید.
 
Brown, Kerry & Congjiang Wang, Ruby(2020), Politics  snd  Science:  The Cace of Chnia  and the Crona Virus, Asian Affairs, Vol. LI, no. II, pp:  247–264.
IDEA(2020), Taking Stock of Global Democratic Trends Before and During the COVID-19 Pandemic, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/global-democratic-trends-before-and-during-covid-19-pandemic.pdf(december 2020)
Jafari, Faranak, hajinabi, Kamran, jahangiri, katayoun, Riahi, Leila(2018), Explaining the Indicators of Good Governance in the Health System, Revista Publicando, 5 No 15. (2), 965-986.
Menzel, Celina(2017), The Impact  of  outbreaks of Infetious Diseases on Political Stability : Examining the  Examples of  Ebola, Tuberculosis and  Influenza, Konrad Adenauer Center, Young Perspectives.
Munyede, Paradzai, Machengete, Vongai Praise(2020), Rethinking Citizen Participation and  Local Governance Post Corona Virus Pandemic Era in Zimbabve, Transatlantic Journal of Multidisciplinary Research, Vo2, No 1& 2, pp: 1-16.
OECD (2020), Transparency, communication and trust: The role of public communication in responding to the wave of disinformation about the new coronavirus, https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/transparency-communication-and-trust-bef7ad6e/(accessed on 3 July 2020).
Porta, Miquel (2008), Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press.
Slim, Hela(2020), Electoral process in Africa: The impact of COVID-19 and challenges for the EU, European View 2020, Vol. 19(2), pp: 212– 221.
Tetlow, Gemma, Pope, Thomas, Dalton, Grant(2020), Coronavirus and unemployment The importance of government policy: a five nation comparison, InstituteforGovernment,https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/coronavirus unemployment-five-nation-comparison.