سیاست گذاری در بحران کرونا و تأثیر پیامدهای آن بر عملکرد سیاسی و اقتصادی جامعه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 گروه علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.(نویسنده مسئول)

چکیده

ععملکرد سیاسی و اقتصادی یک جامعه متاثراز عوامل گوناگونی است که برخی از این عوامل داخلی و برخی دیگر خارجی هستند.چالش امروزه بحران کرونا است که زندگی بشر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. بنابر این، پژوهش حاضر سعی دارد سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در بحران کرونا و تاثیر آنها را بر عملکرد سیاسی و اقتصادی جامعه مورد بررسی قرار داده و با پاسخ به این سوال که آیا سیاست های اتخاذ شده توسط حاکمیت و دولت در زمان بحران کرونا اثر بخش بوده؟ و اثرات آن بر عملکرد سیاسی و اقتصادی جامعه چگونه بوده است؟، سیاست گذاری های بحران کرونا را تحلیل کرده و راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران ارائه نماید.در این راستا از نظریات فروید و بحث غریزه مرگ استفاده شده و از روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع به روز سعی شده نتیجه ای قابل استناد ارائه گردد. بر اساس نتایج، نحوه برخورد حاکمیت و دولت با بحران کرونا نقدهای بسیاری را در پی داشته است به گونه ای که مسئولیت گریزی نهادها و دستگاه های اصلی در زمان بحران و عدم وجود مدیریت یکپارچه بحران در افکار عمومی و جامعه نقش بسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Policy-making in the Corona crisis and its impact on the political and economic performance of society

نویسندگان [English]

  • mehdi mazinani 1
  • mohammad reza mayeli 2
1 Department of Political Science - Political Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Political Science - Political Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The political and economic performance of a society is affected by various factors, some of which are internal and some external. The challenge today is the corona crisis, which has greatly affected human life. Therefore, the present study tries to examine the policies adopted by the government in the Corona crisis and their impact on the political and economic performance of society and by answering the question of whether the policies adopted by the government and the government during the Corona crisis Has it been effective? And what have been its effects on the political and economic performance of the society ?, to analyze the policies of the Corona crisis and to offer solutions to get out of this crisis. And using up-to-date sources to try to provide a citationable result. According to the results, the way the government and the government deal with the Corona crisis has led to many criticisms, so that the irresponsibility of key institutions and agencies in times of crisis and the lack of integrated crisis management in public opinion and society has played a role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Crisis
  • Corona
  • political performance
  • economic performance