بحران کرونا و نقد فلسفه‌ سیاسی نئولیبرالیسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

2 دانشیاروعضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری کرونا و گسترش آن در سرتاسر جهان منجر به شکل گیری تحولات گسترده ای در حوزه‌های مختلف من جمله ، اخلاق، سیاست، اقتصاد ، ایدئولوژی ، تعلیم و تربیت و فرهنگ شده است.این تحول سبب شده است کهبسیاری از متفکران ، فلاسفه و سیاستمداران جهان، بخش مهمی از توجّه خود را به ترسیم سیمای جهان پس از کرونا معطوف نمایند . قریب به اتفاق این صاحب نظران بر این باور هستند که نظم جهانی جدیدی درحال شکل گیری است. ازینروی هرکس برحسب تخصص و موقعیت خود کوشید تا مولفه های این نظم را ترسیم نماید. ترسیم نظم جهانی که به تعبیر بسیاری از تحلیل گران در حال آمدن است، پیش از همه نیازمند نقد نظم موجود است که در قالب نظم فلسفی نئولیبرالی قادر نبوده است به این بحران پاسخی مناسب دهد. ازینروی در این پژوهش تلاش می شوددر چارچوب نقد نظام سیاسی –فلسفی نئولیبرال، به این پرسش پاسخ داده شود که اپیدمی کرونا چگونه توانست ضعف های این نظام را آشکار سازد؟فرضیه ی ما دراین پژوهش این است که که کرونا به مثابه ی یک «رخداد»، شاخص های فلسفی و سیاسی نظام نئولیبرالیسم را با چالش اخلاقی و ناکارآمدی مواجه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Corona Crisis and the Critique of the Political Philosophy of Neoliberalism

نویسندگان [English]

  • Hadi Ebrahimikiapei 1
  • Hamid Parsania 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of the Radio and Television University
2 Associate Professor and Faculty Member of the Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Corona disease and its spread around the world has led to the formation of extensive changes in various fields such as ethics, politics, economics, ideology, education and culture. This change has caused many thinkers, philosophers. And world politicians should focus on drawing a picture of the post-Corona world. The vast majority of these experts believe that a new world order is emerging. Therefore, according to their expertise and position, everyone tried to draw the components of this order. The depiction of the world order, which, according to many analysts, is coming, first of all requires a critique of the existing order, which in the form of a neoliberal philosophical order has not been able to adequately respond to this crisis. Therefore, in the framework of the critique of the neoliberal political-philosophical system, this study tries to answer the question of how the corona epidemic was able to reveal the weaknesses of this system. The "event" has posed a moral challenge and inefficiency to the philosophical and political indicators of the neoliberal system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Event
  • neoliberalism
  • Social Darwinism
  • Liberal values
  • Racial discrimination