کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا برای تامین منافع ملی در دوران بحران کرونا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، رفسنجان، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد رفسنجان. دانشگاه آزاد اسلامی . رفسنجان، ایران .

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بدون استفاده از دیپلماسی رسانهای و فناوریهای نوین ارتباطی هیچ کشوری نمیتواند در عرصههای بین المللی به اقناع افکار عمومی بپردازد و به منافع ملی کشورش دست یابد. همچنین رسانه‌ها در زمان وقوع ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ توانند در مراحل مختلف بحران اطلاع رسانی صحیح و به موقع از گسترش خسارات ناشی از بحران جلوگیری کنند. صدا و سیمای ج.ا.ا به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور نقشی اساسی در سیاست خارجی و دیپلماسی رسانه ای کشورمان به عهده دارد. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ که به روش کتابخانهای، اسناد و مدارک علمی انجام شده است، ضمن مروری بر مفاهیم دیپلماسی رسانهای، صدا و سیما، منافع ملی، بحران و کرونا، نقش دیپلماسی رسانهای صدا و سیمای ج.ا.ا در دستیابی به منافع ملی در دوران بحران کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان داد: کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا. در دوران بحران کرونا را می توان به 8 کارکرد شامل 4 کارکرد جامع و کل نگرانه و 4 کارکرد ژرفانگر تقسیم کرد. برای دستیابی ایران به منافع ملی حداکثری باید همه کارکردهای دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا. در دوران بحران کرونا متناسب با ارتقاء قدرت نرم ایران مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of media diplomacy of the IRIB in order to providing national interests during the Corona crisis

نویسندگان [English]

  • Reza Shokri Rafsanjani 1
  • Ebrahim Anosheh, 2
  • Seyed Mohammad Hoseini, 3
1 PhD student in International Relations, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch
2 Assistant Professor of International Relations and Faculty Member of Rafsanjan Branch. Islamic Azad university . Iran Rafsanjan.
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran
چکیده [English]

Nowadays without use of media diplomacy and new communication technologies, no country can convince public opinion in international arena and achieve the national interests of its country. media also play an important role in occurrence of crisis and can prevent spread of damage caused by crisis in different stages of crisis by providing accurate and timely information. IRIB is largest media organization in the country has a key role in crises, foreign policy and media diplomacy of our country. In the present article, which has been done by library method, scientific documents. While reviewing the concepts of media diplomacy, radio and television, national interests, crisis and corona, the role of media diplomacy of the Iran Broadcasting in achieving national interests during corona crisis has been examined. The results of this study showed: The function of media diplomacy of IRIB In times of the corona crisis, can be divided into8 functions including 4 holistic functions and 4 in-depth functions. In order for Iran to achieve maximum national interests, all functions of media diplomacy of the IRIB During the corona crisis, it should be used optimally in proportion to the promotion of Iran's soft power must be implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media diplomacy
  • Broadcasting
  • national interests
  • Crisis
  • Corona