دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1399 
5. پیدایش گروه‌های تکفیری در عراق بر پایه احساس تحقیر

صفحه 91-124

10.30465/cps.2020.28821.2412

سید رسول حسینی؛ سید جواد میری؛ سید مصطفی ابطحی؛ کمال پولادی