کرونا و بازتولید اقتدارگرایی در دولتهای دمکراتیک

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

10.30465/cps.2021.35349.2732

چکیده

با شیوع پاندمی کرونا، از جمله مسائلی که در حوزه سیاست بحث‌برانگیز شده است، تأثیر این بیماری بر ویژگی‌های دموکراتیک کشورهاست. ازآنجایی‌که برخی دولت‌ها بحران را عاملی برای انسجام داخلی و تحکیم قدرت خودارزیابی می‌کنند این احتمال مطرح است که شیوع کرونا بتواند نوع حکمرانی در جهان را به‌سوی پوپولیسم و اقتدارگرایی سوق دهد. در چرخش به اقتدارگرایی، نظارت دولت بر شهروندان با استفاده از فناوری‌های نوین تشدید می‌شود، مکانیسم‌های پاسخگویی، نظارت و تقسیم قدرت دچار اختلال شده و حقوق اساسی شهروندان همچون آزادی بیان و جریان شفاف اطلاع رسانی با تهدید مواجه می شوند و موضوع سانسور رسانه‌ها قوت می‌گیرد. شرایطی که درصورت امکان استقرار به توده ای شدن جوامع می‌انجامد. نوشتار حاضردر تبیین این جدال، با نظر به مکانیسم‌های خودسامان بخش خرد سیاسی مدرن در قالب لیبرالیسم، امتناعی بودن چرخش به اقتدارگرایی از نوع چینی و در مقابل درونی کردن و ترویج نوعی خودکنترلی و بسط نوعی اقتدارگرایی مدرن را مورد نشان می‌دهد و تأکید دارد که در جهان مدرن امروز تنها نظام مردم‌سالاری دینی می‌تواند بدون گرفتار آمدن در دوگانه اقتدارگرایی/ حفظ آزادی‌های فردی، می‌تواند تناسب گفتمانی خود را حفظ کند و این بیماری را کنترل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona and the Reproduction of Authoritarianism in Democratic Governments

نویسندگان [English]

  • farhad zivyar 1
  • reza khodabandehloo 2
1 Assistant Professor, Institute of Political Thought, Revolution and Islamic Civilization, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 PhD student in Political Thought, Tehran Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

With the outbreak of the Corona pandemic, one of the most controversial issues in the field of politics is the impact of this disease on the democratic characteristics of countries. Because some governments view the crisis as a factor in internal cohesion and the consolidation of power, it is possible that the spread of the corona could lead to populism and authoritarianism in the world. In the shift to authoritarianism, government control over citizens is being intensified through the use of new technologies, accountability, oversight, and power sharing mechanisms are being disrupted, and citizens' fundamental rights such as freedom of expression and transparency of information are being threatened, and media censorship is growing. Conditions that, if possible, will lead to the massification of societies. The present article, in explaining this controversy, with regard to the self-organizing mechanisms of modern political wisdom in the form of liberalism, shows the reluctance to turn to Chinese authoritarianism and to internalize and promote a kind of self-control and the development of modern authoritarianism. In today's modern world, only a religious democracy can maintain and control its discourse without falling into the dualism of authoritarianism / the preservation of individual liberties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • authoritarianism
  • micro-politics
  • religious democracy
  • Liberalism