نگاه رسانه‌های ایرانی به مواجهه ایران و غرب با گروه‌های آسیب‌پذیر در آغاز اپیدمی کرونا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

ریسک‌پذیری سلامت گروه های حساس و پرخطر، موضوعی است که در آغاز اپیدمی کرونا مورد توجه رسانه‌ها و کاربران رسانه های اجتماعی در ایران قرار گرفت. تحقیق با این فرضیه که نگاه افکار عمومی به سیاست حوزه سلامت این است که گروه‌های خطرپذیر از جمله گروه‌ سنی سالمندان به طور عادی، نیازمند حمایت بهداشتی، روانی و اجتماعی بیشتری هستند، بالطبع از دولت‌ها و نظام درمانی انتظار می رود در بحران کرونا، اقدامات بیشتری برای مراقبت از این گروه سنی انجام گیرد.
این تحقیق به هدف دست یافتن به رویکرد رسانه‌ها و فضای مجازی کشور نسبت به سالمندان به عنوان یکی از گروه های حساس و آسیب‌پذیر در اپیدمی کرونا به دنبال پاسخ به این سوال است که نگاه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی به سالمندان در ایران و غرب چگونه است؟ پژوهش حاضر به منظور دستیابی به نوع نگاه رسانه‌های مختلف کشور به موضوع کرونا و سالمندان در ایران و غرب به مطالعه رسانه های چاپی، برخط و شبکه‌های اجتماعی پرداخته است و برای دست یافتن به نگاه رسانه‌های مختلف به گروه‌های پرخطر در بحران کرونا از «داده‌های بزرگ» و تکنیک «داده کاوی» استفاده کرده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که رسانه‌ها و کاربران ایرانی با رویکردی مثبت، اخلاقی و حمایتی به مراقبت از سالمندان در بحران کرونا تأکید دارند و نسبت به رفتارهای داخلی و خارجی که بی‌توجه به وضعیت این گروه سنی- اجتماعی در بحران کرونا است به شدت واکنش منفی نشان می دهند. در این میان، برخی از رسانه ها و کاربران به مقایسه برخورد متفاوت ایرانی ها و غربی ها در رابطه با سالمندان به عنوان یکی از گروه های حساس در بحران کرونا پرداخته اند و با رفتارهایی در فضای مجازی همانند هشتک ایران قوی، نظام اجتماعی ایران را اخلاقی‌تر از غرب دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Iranian media's view of the encounter between Iran and the West with vulnerable groups at the beginning of the coronavirus epidemic

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehghan 1
  • S.Ahmad Askari 2
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 PhD student in Communication Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The health risk of high-risk groups is an issue that was considered by the media and social media users in Iran at the beginning of the outbreak of the Corona virus. Research with the hypothesis that public opinion views on health policy-making is that vulnerable groups, including the elderly, normally need more health psychological and social support. Of course, governments and the health care system are expected to take extra care of them. The purpose of this study is to achieve the approach of Iranian media and cyberspace towards the elderly as one of the high-risk groups in the Corona crisis and seeks to answer the question that the media and cyberspace users view the elderly in an epidemic in Iran and How is the West? The research has studied the print media, online and social networks to achieve the view of different Iranian media on the issue of corona and the elderly in Iran and the West. Research has used "big data" and "data mining" techniques to get the media to look at vulnerable groups in the Corona crisis.
The results of the study show that the Iranian media and users with a positive, ethical and supportive approach to caring for the elderly in the Corona crisis and strongly react to internal and external behaviors that are regardless of their situation in the Corona crisis. In addition, some media and cyberspace users have compared the different attitudes of Iranians and Westerners towards the elderly in the Corona crisis, and with behaviors in cyberspace such as the hashtag "strong Iran", make Iran's social system more moral than the West. They have known.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • vulnerable groups
  • West
  • Social media
  • Health Communication