بحران همه گیری کرونا وضرورت بازتولید اخلاقیِ آزادی انسان در الهیات سیاسی (باتمرکز بر آرا اسپینوزا وکارل اشمیت)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

چکیده

در فلسفه سیاسی غرب از قرن شانزدهم طرح جدیدی از نسبت اخلاق و سیاست در جهت افزایش ثبات و حفظ حاکمیت سیاسی بدون توجه به الزامات اخلاقی مطرح شد و پس از آن متفکران عصر روشنگری هریک به فراخور بینش و مکتب و اعتقادات خود تصویری از اخلاق و سیاست و انسان ارائه کردند برخی از اندیشمندان غربی، اخلاق را تابع سیاست و بعضی سیاست را تابع اخلاق قلمداد کردند.
اما در نهایت همان طرح اولیه برای افزایش ثبات و حفظ حاکمیت سیاسی با تاکید بر ضمانت آزادی فردی حاکم شد؛ برای نمونه اسپینوزا ضمانت آزادی فردی را در اخلاق کاربردی می‌جوید و کارل اشمیت به‌دنبال عملکرد دولت در قبال آزادی فردی و اجتماع در مشروعیت الهیاتی و سنتی است. پرسش این است که راهکار اسپینوزا و اشمیت برای ضمانت آزادی فردی و تضمین سلامت شهروندان در شیوع بلای فراگیر هم‌چون کرونا چیست؟ نتایجی که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به‌دست آمده است، نشان می‌دهد که اسپینوزا آزادی فردی را امری اخلاقی می‌داند که همه افراد در نوع خود، مسئول رعایت آن هستند؛ از طرف دیگر اشمیت، موضع‌گیری دولت در قبال بحران‌های سیاسی- اجتماعی همانند بلایای فراگیر و ضرورت بازتولید ارزش‌هایی چون آزادی را به باورهای مذهبی و سنت‌های عرفی‌شده حاکم بر ذهن و زبان مردم و کارگزاران حکومت مشروط می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Coronavirus pandemic crisis And the need for a moral reproduction of human freedom in political theology (Focusing on the votes of Spinoza and Carl Schmidt

نویسنده [English]

  • Seyyed Reza Hosseini
Assistant Professor of Political Science, Institute of Political Thought, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In Western political philosophy from the sixteenth century, a new plan of the relationship between ethics and politics was proposed in order to increase stability and maintain political sovereignty without regard to moral requirements. Some people think that morality is a function of politics and some consider politics a function of morality.

But in the end, the same initial plan to increase stability and maintain political sovereignty was emphasized in Western societies with an emphasis on guaranteeing individual freedom.
Spinoza, for example, seeks the guarantee of individual liberty in applied ethics, and Carl Schmidt finds the state's attitude toward individual and community liberty in its theological and traditional legitimacy.
What is the prevalence of a pervasive disaster such as Corona virus pandemic?
The results obtained using library resources and descriptive-analytical methods show that Spinoza considers individual freedom to be a moral matter to which all human beings, in their own way, are responsible. Schmidt, on the other hand, makes the government's stance on socio-political crises, such as the catastrophic catastrophe, and the need to reproduce values such as freedom, conditioned on religious beliefs and customary traditions that govern the minds and languages of the people and government agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Corona
  • Ethics
  • political theology
  • Spinoza
  • Carl Schmidt