موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاداسلامی ، کرج، ایران

10.30465/cps.2021.33396.2616

چکیده

هدف اصلی مقاله ی حاضر، تبیین موانع مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. یکی از مولفه های اصلی توسعه سیاسی، بحث مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی است. با توجه به این امر، کشورها سعی دارند تا با تقویت حضور زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری در راه توسعه گام بردارند. جمهوری اسلام ایران نیز از این امر مستثنی نیست. از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون، تلاش های زیادی به کار گرفته شده است تا نقش زنان در تحولات سیاسی تقویت شود. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح شده است که موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که موانع ساختاری و غیرساختاری را می توان اصلی ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران دانست. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران در بعد ساختاری وجود عواملی از قبیل ساختارهای بسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی زمینه ساز تضعیف مشارکت سیاسی زنان در تحولات سیاسی شده است. هر چند تلاش های زیادی برای حل این مشکلات به کار گرفته شده است با این حال، به نظر می رسد تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب راه زیادی در پیش دارد. در خصوص ابعاد غیرساختاری وجود دو عامل عادات زنانه به همراه فیزیولوژی خاص زمینه ساز تضعیف مشارکت سیاسی زنان گردیده است. نوع روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barriers to women's political participation in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Havasi 1
  • Jalal Dorakhshah 2
  • Rahim Khastu 3
1 PhD student, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadegh University
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

the main purpose of this paper is to explain the obstacles of political participation in the islamic republic of iran . one of the main components of political development is the political participation of women in large areas of political and managerial decisions . In light of this , the countries are trying to step up by strengthening women 's presence in the structure of power and decision making . The Islamic Republic of Iran is no exception . Since the formation of the Islamic revolution so far , many efforts have been made to strengthen the role of women in political upheaval . according to this , the main question of this paper is that the obstacles of political participation of women in the islamic republic of iran are . in answer to this hypothesis , structural and structural barriers can be considered as the main obstacles to women 's political participation in the islamic republic of iran . the results of the study show that in the islamic republic of iran in the structural dimension , there are factors such as closed political , economic , social , cultural and legal structures to undermine women 's political participation in political upheaval . Although many efforts have been made to solve these problems , however , it seems to have a long way to achieve the desired result . on the other hand , the existence of two factors of female habits with particular physiology provides for undermining the political participation of women . the kind of research method is descriptive - analytic and based on library studies .

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • political participation
  • women
  • structural dimension
  • non-structural dimension