دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1401 
گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

10.30465/cps.2021.25029.2199

بهرام ستاری دستنائی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ عبدالحسین الله کرم


فراتحلیل مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن (دهه‌های 80 و 90)

10.30465/cps.2021.37882.2862

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهر جهان پرور؛ زهرا حسن زاده