دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1401 
فقه پویا(سیاسی)و کارآمد، قلمرو نوآوری امام

10.30465/cps.2021.31555.2515

علی داستانی بیرکی؛ مسعود جعفری نژاد؛ بشیر اسماعیلی


تبارشناسی نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه علمای عصر قاجار

10.30465/cps.2022.37432.2840

محمد حسین باقری خوزانی؛ منصور میر احمدی؛ مجید توسلی؛ حمید احمدی