دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1401 
فقه پویا(سیاسی)و کارآمد، قلمرو نوآوری امام

صفحه 87-112

10.30465/cps.2021.31555.2515

علی داستانی بیرکی؛ مسعود جعفری نژاد؛ بشیر اسماعیلی