گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

2 استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.30465/cps.2021.25029.2199

چکیده

گفتمان‌های سیاسی بعد از آن تحت عنوان حزب الله ،خط امامی ،مکتبی،رسالتی، سپس گفتمان های موسوم به چپ و راست در قالب‌های مختلفی درسپهرسیاسی کشور ظهور، و درادامه این روند در قالب گفتمان اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی، اصول گرا و اصلاح طلب با دال های متفاوت صف بندی کردند. باتوجه به شعارهای خود و متناسب با مردم درجغرافیای سیاسی ایران به یارگیری پرداختند و این یارگیری درتوسعه سیاسی و جمهوریت نظام نقش ایفا کرد.دراین راستا این سوال مطرح است این گفتمان ها چه تاثیری درجمهوریت و مشارکت سیاسی مردم درجغرافیای سیاسی ایران گذاشتند وچگونه به گسترش مشارکت سیاسی منجرمیشود؟ فرضیه مقاله این است که سیاسی نظام جمهوری اسلامی به دلیل کاربرد انگیزه های متفاوت مردم متناسب با هرموقعیت جغرافیای سیاسی ایران اسلامی باعث مشارکت مثبت آنها درعرصه های متفاوت تصمیم گیری کشور خصوصا انتخابات می شود.به همین دلیل با بررسی گفتمان های متعدد و مبانی فکری آنها،نحوه تاثیر گذاری گفتمان ها به طور عام درجمهوریت و مشارکت سیاسی مردم سعی شده است درستی فرضیه نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political discourses and their role in the participation and republican people

نویسندگان [English]

  • Bahram Sattari D. 1
  • Ahmad Bakhshayeshi 2
  • َAbdolhousein Allahkaram 3
1 Preceptor of Political Science, majoring in Iran, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Professor of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Assistant Professor of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Political discourses were then launched under the name of Hezbollah, Imami line, school, mission, then the so-called Left and Right Dialogues, in various forms of the political epistemic of the country, and in the course of this process, in the form of a purely Islamic discourse of Mohammadi and American Islam, fundamentally and reformally Craving with different slabs.With regard to their slogans and the people in the political geography of Iran, they played a role in this, and this contribution played a role in the political development and republican rule of the system. In this regard, the question is: How did these discourses affect the political and political participation of the people in Iran, and how to expand the partnership?The hypothesis of the paper is that the political system of the Islamic Republic, due to the application of different motivations of people in accordance with any geographical position of Islamic Iran, makes their positive participation in different aspects of the decision of the country, especially the elections. Therefore, by examining their various discourses and their intellectual foundations , How the Discourses Influenced In general, in the government and political participation of the people, the hypothesis has been shown to be true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Islamists
  • Sacred Defense
  • Construction
  • Reformist
  • Principle