بررسی علل و عوامل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد شهرضا، اصفهان

10.30465/cps.2021.37623.2848

چکیده

مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها از 10 دوره قبل خود، بلکه از دیگر انتخابات کشور هم کمتر است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف کاربردی و روش تحلیلی- توصیفی، از طریق مطالعات اکتشافی تنظیم شده است. به منظور سنجش میزان تاثیر هر یک از شاخص ها مبادت به تعیین و تشکیل گروه هدف خبرگان متشکل از اساتید دانشگاه و صاحبنظران به تعداد 30 نفر نمود. تجزیه وتحلیل داده های شاخص های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد، کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم تک علتی نبوده وتابع ترکیبی از علل و عوامل مختلف در هم تنیده و متأثر از هم در حوزه ها و زمینه های مختلف با میزان تأثیر متفاوت است. که شاخص های بی تفاوتی و کوتاهی نمایندگان مجلس دهم در قبال شعارها و ادعاهای نمایندگی، رقابت سیاسی انتخاباتی غیر نهادمند مبتنی بر ایده تکاپوی حذف رقیب و ستیز بین احزاب و جناح‌های سیاسی ، بلاتکلیفی لایحه های CFT و پالرمو وعدم عضویت درFATF، محدودیت رأی دهندگان درگزینش نامزدهای مطلوب خود، تشریفانی دانستن انتخابات و تحریم ها و تبعات آن بر اقتصاد و سیاست و هزینه اداره کشور بیشترین تأثیر را داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the causes and factors of reducing political participation in the elections of the 11th term of the Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • Abdulmuttalib Abdullah 1
  • Parviz Tavakolnia 2
1 Associate Professor, Department of Islamic Studies, Allameh Tabatabai University
2 Phd political Science, shareza Azad, Isfahan.
چکیده [English]

پ

999 / 5000

Translation results

Participation in the elections of the 11th term of the Islamic Consultative Assembly is not only less than the previous 10 terms, but also less than other elections in the country. Accordingly, the present study has been prepared with the aim of application and analytical-descriptive method through exploratory studies. In order to measure the effectiveness of each of the indicators, 30 experts were selected to form and form a target group of experts, consisting of university professors and experts. Analysis of data from research indicators using SPSS software showed that the decrease in participation in the 11th parliamentary elections was not a single cause and a combination of different causes and factors intertwined and affected in different areas with different impact. Is. Indicators of indifference and shortcomings of the 10th parliamentarians in the face of slogans and claims of representation, non-institutional political election competition based on the idea of ​​eliminating rivalry between political parties and factions, indecision of CFT and Palermo bills and non-membership in the FATF limit Their preferred candidates, the recognition of elections and sanctions, and their consequences have had the greatest impact on the economy, politics, and the cost of running the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • participation
  • competition
  • parliament
  • parties
  • Corona