فراتحلیل مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن (دهه‌های 80 و 90)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

10.30465/cps.2021.37882.2862

چکیده

زمینه: مشارکت سیاسی امری حیاتی در توسعه مدنی، تحول در ارزش‌های سیاسی، ارتقای پایگاه اجتماعی-اقتصادی (منزلت) زنان تلقی می‌شود. در ایران، مشارکت زنان اولین بار پس از انقلاب 1358 کلید خورد و حضور در انتخاب شوراها، نمایندگان، سطح کابینه دولت و نهادهای مهم، مشارکت سیاسی زنان را به امری مهم و حائز اهمیت در نظام سیاسی تبدیل کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده درزمینة عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان است.
روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. ابزار آن مطالعات منتشر در بازه زمانی 1387 تا 1400 بوده که از 21 جامعه آماری، 14 نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، از نرم‌افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که عوامل روانی (0.132)، عوامل فرهنگی (0.268)، عوامل خانوادگی (0.180)، عوامل اجتماعی (0.269)، عوامل سیاسی (0.184) و عوامل اقتصادی (0.204) بر مشارکت سیاسی زنان تأثیر معنی‌داری داشته است و در کل ضریب اثر کلی برابر با 0.238 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of women's political participation and the factors affecting it (1980s and 1990s)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Mirlohi 1
  • Taha Ashayeri 2
  • Tahere Jahanparvar 3
  • Zahra Hasanzade 4
1 Master of Islamic Education and Private Law, Imam Sadegh University
2 Assistant Professor, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University
3 PhD student in Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch
4 Master of Social Sciences, Kashan University
چکیده [English]

Background: Political participation is considered vital in civic development, change in political values, promotion of socio-economic status (status) of women. In Iran, women's participation was key for the first time after the 1979 revolution, and participation in the election of councils, representatives, government cabinet levels, and important institutions has made women's political participation an important issue in the political system. Accordingly, the purpose of this study is to meta-analyze the research conducted on the factors affecting women's political participation.
Method: The research method is meta-analysis. The tool was published studies in the period 1387 to 1400 that from 21 statistical populations, 14 samples were selected by purposive methods. Comprehensive meta-analysis (CMA) software was used to analyze the collected information.
Results: The results show that psychological factors (0.132), cultural factors (0.268), family factors (0.180), social factors (0.269), political factors (0.184) and economic factors (0.204) had a significant effect on women's political participation and In total, the overall effect coefficient is equal to 0.238.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • patriarchal structure
  • political capital
  • family system
  • political participation