نویسنده = محمدرضا احمدی طباطبایی
تعداد مقالات: 2
1. نسبت عدالت و آزادی از نظر شهید مطهری

دوره 7، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 117-135

علی خلیلی؛ محمدرضا احمدی طباطبایی


2. رویکرد ایدئولوژی‌های سیاسی به مقولۀ انسان‌شناسی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-22

محمدرضا احمدی طباطبایی؛ جواد نوری‌زاده