موضوعات = 2.راهبردهای ارتقای کارآمدی سیاسی
چالش های قضائی تشکیل دادگاه جرم سیاسی:با مطالعه نارسایی های اجرایی قانون جرم سیاسی و آیین دادرسی کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.30465/cps.2023.46756.3268

علی شکری؛ محمدخلیل صالحی


مطالعه تطبیقی سیاست‌های محیط زیستی؛ دولت، اسلام، و اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

10.30465/cps.2023.47257.3302

علی فقیه حبیبی


تحلیل فضایی و امنیتی مواد مخدر در خاورمیانه و تاثیر آن بر صلح و امنیت پایدار منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

10.30465/cps.2023.46742.3266

رضا التیامی نیا؛ امیر درج؛ حمداله اکوانی؛ سید عباس قندیل


شناسایی و تحلیل پیشران های تاثیر گذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران و سناریوهای پیش رو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.30465/cps.2023.44208.3145

نفیسه اخوان نیلچی؛ محمدرحیم عیوضی؛ مهدی نادری


اهداف، مسائل، و راهبردهای حکومت حضرت امیر(ع)؛ رویکردی هرمنوتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30465/cps.2024.45797.3210

محمد طاهری خنکداری


شکاف‌های اجتماعی درون قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران: مطالعه موردی بلوچ

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 33-57

10.30465/cps.2023.45264.3193

امیر مولودی؛ محمدباقر خرمشاد؛ حمید احمدی؛ عباسعلی رهبر


طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 133-153

10.30465/cps.2024.46066.3227

افشین بازگیر؛ حسین عظیمی


تعامل سیاست و طبقات اجتماعی در دوره پهلوی دوم

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 155-179

10.30465/cps.2023.46537.3256

ابراهیم دهقانی خواه؛ اصغر پرتوی؛ سید فرشید جعفری


بررسی نارسائی‌های حکومتی و چالش‌های استراتژیکی دولت در قبال هویت کّرد با نگاهی بر فعالیت گروهک پژاک

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 145-176

10.30465/cps.2022.41477.3028

مهدی توسلی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ سیدجواد امام جمعه‌زاده


چالش‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-83

10.30465/cps.2022.40408.2978

حسن خسروی؛ حسن طیبی توکل؛ ناصرعلی منصوریان


کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا برای تامین منافع ملی در دوران بحران کرونا

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 267-291

10.30465/cps.2021.35974.2789

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی