موضوعات = 2.راهبردهای ارتقای کارآمدی سیاسی
بررسی نارسائی‌های حکومتی و چالش‌های استراتژیکی دولت در قبال هویت کّرد با نگاهی بر فعالیت گروهک پژاک

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.41477.3028

مهدی توسلی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ سیدجواد امام جمعه‌زاده


الگوی مطلوب حکمرانی مطبوعات دراندیشه امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.38506.2888

امیدعلی مسعودی


چالش‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401

10.30465/cps.2022.40408.2978

حسن خسروی؛ حسن طیبی توکل؛ ناصرعلی منصوریان


کارکرد دیپلماسی رسانه ای صدا و سیمای ج.ا.ا برای تامین منافع ملی در دوران بحران کرونا

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 267-291

10.30465/cps.2021.35974.2789

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی