موضوعات = 4.مسائل کاربردی علم سیاست در ایران
مناسبات نفتی انگلیسی‌ها با سران حکومتگر بختیاری (1322-1354ق / 1935- 1905م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1402

10.30465/cps.2023.46806.3271

نورالدین نعمتی


تکامل فقه سیاسی شیعه از صفویه تا جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.30465/cps.2024.47675.3328

سعید جوانمرد؛ رسول افضلی؛ علی فلاح نژاد


ارائه الگوی ساخت جامعه شایسته جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.30465/cps.2024.47731.3332

مهدی رحمتی؛ محمدرحیم عیوضی؛ علی مرشدی زاد


سنخ‌شناسی جنبش‌های اجتماعی در ایران پسا انقلاب اسلامی: گسست امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30465/cps.2024.46102.3231

عزت اله میرزایی؛ الهام کشاورز مقدم


تحلیلی بر وضعیت عدالت اجتماعی در دولت سازندگی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30465/cps.2024.47939.3338

ابراهیم آقامحمدی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


واکاوی سیر تطور سیمای زن در فرهنگ سیاسی ، مرورنظام مند فراتحلیل کیفی مقالات پژوهشی با تاکید بر ادبیات سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.30465/cps.2024.47926.3337

مینا نظری؛ مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی


مبانی فکری الزام سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.30465/cps.2024.47666.3326

ابوالحسن نجفی؛ مهدی نادری


مقایسه رابطه کاریزماتیک در جامعه شناسی سیاسی با رابطه مرید مرادی در عرفان ( باتکیه بر رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.30465/cps.2024.48317.3366

لیلا بیات؛ امیر جوان آراسته؛ علی محمد حاضری


دولت اسلامی و وضع استثنایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.30465/cps.2024.48726.3384

مهدی آقاپوربیشک


اصول و مبانی تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.42536.3064

حسین مقدسی؛ محمدحسین بیاتی؛ سید محمدصادق موسوی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


شناسایی پیشران فعالیت های حزبی در ایران آینده با استفاده از نرم افزار MIC MAC

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 129-157

10.30465/cps.2021.37132.2822

زهره همتی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ علی علی حسینی


زن در عرصه سیاست ایران مطالعه موردی دوره قاجار (مهدعلیای سوم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3-30

10.30465/cps.2021.30262.2471

محمدامیر احمدزاده؛ ظریفه کاظمی


موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 33-58

10.30465/cps.2021.33396.2616

علی اشرف هواسی؛ جلال درخشه؛ رحیم خستو


گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 89-118

10.30465/cps.2021.25029.2199

بهرام ستاری دستنائی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ عبدالحسین الله کرم