موضوعات = 4.مسائل کاربردی علم سیاست در ایران
بررسی تطبیقی"مواجهه با مدرنیته غربی" در آراء فلسفی سیداحمد فردید و رضا داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.30465/cps.2023.41318.3018

علی ایمانی؛ پوریا آذرنگ


تحلیلِ نظری تحولات پایگاه اجتماعی دولت در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.41011.3005

سعید علیخانی؛ محمد رضا مایلی؛ حسین تفضلی؛ علی دارابی


اصول و مبانی تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.42536.3064

حسین مقدسی؛ محمدحسین بیاتی؛ سید محمدصادق موسوی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


شخصیت‌محوری در احزاب سیاسی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-30

10.30465/cps.2022.33921.2662

زاهد غفاری هشجین؛ علی کاکادزفولی


شناسایی پیشران فعالیت های حزبی در ایران آینده با استفاده از نرم افزار MIC MAC

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401

10.30465/cps.2021.37132.2822

زهره همتی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ علی علی حسینی


زن در عرصه سیاست ایران مطالعه موردی دوره قاجار (مهدعلیای سوم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3-30

10.30465/cps.2021.30262.2471

محمدامیر احمدزاده؛ ظریفه کاظمی


موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 33-58

10.30465/cps.2021.33396.2616

علی اشرف هواسی؛ جلال درخشه؛ رحیم خستو


گفتمان های سیاسی و نقش آنها در مشارکت وجمهوریت مردم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 89-118

10.30465/cps.2021.25029.2199

بهرام ستاری دستنائی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ عبدالحسین الله کرم


فراتحلیل مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن (دهه‌های 80 و 90)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 181-206

10.30465/cps.2021.37882.2862

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهر جهان پرور؛ زهرا حسن زاده


تبارشناسی نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه علمای عصر قاجار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3-27

10.30465/cps.2022.37432.2840

محمد حسین باقری خوزانی؛ منصور میر احمدی؛ حمید احمدی


تاثیر پرداخت یارانه به احزاب سیاسی درجمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 223-250

10.30465/cps.2021.37267.2831

پژمان نعمت الهی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ مرتضی محمودی؛ بیژن نیری


پژوهشی تطبیقی در باب توسعه سیاسی در ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 183-208

10.30465/cps.2021.39068.2908

یوسف حاجتی؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حسین کریمی فرد